T: +31 (0)413 31 17 66 - E: advies@arpa-advocaten.nl

Geluidsnormen voor warmtepomp en airco

Waarschuwingsplicht

mr. J.P.H. Willems

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de strengere geluidsnormen voor warmtepompen en airco’s. De nieuwe geluidsnormen worden vastgelegd in het Bouwbesluit. Naar aanleiding van onderzoek van het Akoestisch adviesbureau LBP SIGHT is de geluidsnorm vastgesteld op 40 dB. Dit houdt in dat buitenunits maximaal 40 dB geluid mogen veroorzaken, gemeten vanaf de erfgrens.

De eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG), brengen met zich mee dat er steeds vaker warmtepompen bij woningen worden geplaatst. De buitenunits voor dergelijke warmtepompen (maar ook voor airco’s), produceren veel geluid.

Lees meer

Waarschuwingsplicht aannemer: waar moet deze aan voldoen?

Waarschuwingsplicht

mr. J.P.H. Willems

 

Op aannemers rust een waarschuwingsplicht. Deze waarschuwingsplicht houdt in dat een aannemer moet waarschuwen wanneer hij een fout of onjuistheid in de opdracht ontdekt of behoort te ontdekken. Het kan hierbij gaan om een ontwerpfout van de architect, maar bijvoorbeeld ook om het gebruik van een onjuiste steen.

Een aannemer mag dus niet blindelings overgaan tot het uitvoeren van de opdracht wanneer uitvoering tot schade zou kunnen leiden. De gedachte achter deze waarschuwingsplicht is dat de opdrachtgever moet wijzen op fouten in de opdracht en de consequenties hiervan. Wanneer een aannemer dit niet doet, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door de fout of onjuistheid is ontstaan.

Lees meer

Problemen met uw buren

problemen met uw buren

mr. I.C.M. Janssen

 

Een probleem met de buren komt in het omgevingsrecht vaak voor.

Het kan daarbij gaan om een aanbouw waardoor het uitzicht of de lichtinval wordt belemmerd, een hoge schutting die zonder overleg op de erfgrens is geplaatst of het kappen van een boom.

Soms is het niet mogelijk om in onderling overleg tot een oplossing te komen. In dat geval moet er een rechter aan te pas komen om te beslissen wie er in zijn recht staat. Bij de bestuursrechter komt dan aan de orde of bijvoorbeeld de wettelijke regels van het burenrecht in de weg staan aan de verlening van een omgevingsvergunning.

Lees meer

Strengere geluidseisen voor warmtepomp en airco

warmtepomp en airco

mr. I.C.M. Janssen

 

Een warmtepomp of airco die buitenshuis staat, mag straks niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de woning van de buren.

De overheid wil deze eis in het Bouwbesluit gaan vastleggen. De eis komt voort uit klachten van geluidsoverlast van omwonenden.

Op dit moment zijn er nog geen normen opgenomen in het Bouwbesluit, zodat er weinig tegen de geluidsoverlast kan worden ondernomen.

Lees meer

Vertrouwensbeginsel: maakt belofte schuld?

vertrouwensbeginsel

mr. I.C.M. Janssen

 

De Advocaat-Generaal Wattel vindt in zijn advies
van 20 maart 2019 van wel!!

Casus

Een bewoonster in Amsterdam moet het dakterras van de gemeente verwijderen, omdat zij hiervoor geen vergunning heeft. Volgens de bewoonster hebben de bouwinspecteur en andere ambtenaren van de gemeente echter toegezegd dat zij voor de aanleg van het dakterras geen vergunning nodig had. Ook heeft de gemeente volgens haar beloofd niet tegen het dakterras te zullen optreden.

 

Lees meer

Een goed jaar bouw je samen

        Een goed jaar bouw je samenARPA Advocaat voor bouwen en wonen

         12 maanden gezondheid
         52 weken van geluk
         365 dagen succesvol ondernemen
         Dat zijn onze wensen voor 2018!

         Wij wensen u hele fijne feestdagen!

          Ingrid, Suzanne, Sander en Nicole

Legessanctie: de Hoge Raad geeft eindelijk duidelijkheid

Ingrid Janssen

 

Wanneer een burger of een bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, moet zij hiervoor een vergoeding (leges) aan de gemeente betalen.

In de wet is vastgelegd dat een gemeente deze leges niet mag heffen en invorderen als de vergunning is gebaseerd op een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar. Lang is onduidelijk geweest hoe de wet moest worden uitgelegd.

Lees meer

Nieuws voor Vereniging van Eigenaren

Ingrid Janssen

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Plasterk waarin is opgenomen dat een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht is om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de nieuwe regels vanaf 2018 van kracht worden.

Lees meer

Erfdienstbaarheid door ruilverkaveling niet in de akte opgenomen. Wat zijn mijn rechten?

Ingrid Janssen

Laatst kwam een klant bij mij omdat zijn buurman sinds kort zijn uitweg over de grond van de buurman belemmerde. Volgens mijn klant was er echter sprake van een erfdienstbaarheid van weg. Zo’n erfdienstbaarheid geeft iemand het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken als uitweg naar de openbare weg.  Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in een notariële akte en wordt ook bij het Kadaster ingeschreven.

Lees meer

Ontruiming zonder huurachterstand?

Suzanne van Loon

Wanneer een huurder zijn huur structureel niet betaalt, leidt dat tot een huurachterstand. U kunt dan een gerechtelijke procedure tot ontruiming starten. De kantonrechter kan dan bepalen het huurcontract te ontbinden en dat de huurder het gehuurde moet ontruimen. Doorgaans spreekt een kantonrechter alleen een ontbinding en ontruiming uit als er op dat moment nog sprake is van een huurachterstand. Indien de huurder zijn huurachterstand alsnog betaalt voordat er naar de rechter wordt gegaan, is er vaak geen reden meer het gehuurde te ontruimen. Of toch wel?

Lees meer

Risico Inventarisatie en Evaluatie Bouwnijverheid

Ingrid Janssen

In de Arbowet staat dat iedere werkgever een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) dient op te stellen. In dit document moeten werkgevers bepalen of het werk gevaar oplevert of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Daarnaast moet de RI&E een plan van aanpak bevatten, waarin staat beschreven welke passende maatregelen er genomen worden om arbeidsongevallen, beroepsziekten en ziekteverzuim te voorkomen.

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet en rechtsbescherming

Ingrid Janssen

Ook de Eerste Kamer heeft de nieuwe Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet zal waarschijnlijk begin 2018 in werking treden. De Omgevingswet geeft één set met regels voor alle activiteiten in de fysieke leefomgeving. Op dit moment staan deze regels versnipperd in meerdere wetten. Voor de praktijk is dit een verbetering. Maar let op: de rechtsbescherming voor de burger zal verslechteren.

Lees meer

Boete bij bedrijfsongeval

Sander-Leeman

Bij een bedrijfsongeval loopt u als werkgever een grote kans dat u naast de onrust en het verdriet wordt geconfronteerd met een zeer aanzienlijke boete. Deze boete is voor een middelgroot bedrijf na een ongeval met blijvend letsel zo maar € 18.000,00. De beleidsregel is per 1 oktober 2015 gewijzigd. Hieronder licht ik de wijziging toe.

Lees meer

Bestemmingsplan en bestuursrechter

ingrid_janssen_01In mijn vorige blog lichtte ik toe wat een bestemmingsplan is en op welke wijze de gemeente een bestemmingsplan vaststelt. Ook gaf ik aan dat het erg belangrijk is om eventuele bezwaren tegen het ontwerpbestemmingsplan binnen de wettelijke termijn van zes weken bij de gemeente kenbaar te maken. Gebeurt dit niet binnen de termijn, dan kan later geen beroep worden aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Lees meer

Opzeggen huurcontract voor een perceel

ingrid_janssen_01Opzegging van het huurcontract mag door verhuurders van woningen, winkels en horecagelegenheden alleen op wettelijke gronden. Bijvoorbeeld in het geval van dringend eigen gebruik of slecht huurderschap. Voor verhuur van grond en al het overige gebouwde onroerend goed, zoals kantoren, kent de wet geen eisen voor opzegging. Toch betekent dit niet dat een verhuurder het huurcontract altijd zonder gegronde reden mag opzeggen.

Lees meer

Waarborgsom of bankgarantie?

Thomas van BerkelIn de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is vaak een verplichting voor de huurder opgenomen om zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of het storten van een waarborgsom. In de huidige economische tijden kan dat van belang zijn, want er zijn vele huurders die niet langer aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Als u geen zekerheid in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom heeft, dan kunt u uw vordering door middel van incassomaatregelen alsnog proberen te innen. Heeft u wel zekerheden afgesproken, dan kunt u die eerst uitwinnen. Een eventuele restantvordering kan dan altijd nog ter incasso worden aangeboden.

Lees meer

Huurincasso

Suzanne van LoonEen huurder die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt; helaas komt dat met regelmaat voor. Het is van belang in dat geval niet te lang stil te zitten. Uw vordering ter zake huurschuld loopt namelijk vaak snel op.

Lees meer

Verhuur van bedrijfsruimte – proefperiode

Suzanne van LoonVoor de verhuur van 290-bedrijfsruimte, dat wil zeggen voor publiek toegankelijke ruimte waar rechtstreeks een product of dienst geleverd wordt, zoals winkels, restaurants, hotels, afhaal- en besteldiensten, etc., bestaat een strak wettelijk regime. De gedachte daarachter is dat een huurder een klantenkring moet kunnen opbouwen en in een dergelijke ruimte vaak zal moeten investeren.

Lees meer

Nieuwe Arbitragewet en bescherming consumenten

ingrid_janssen_01Aannemers opgelet: nieuwe regels voor arbitrage bij consumentengeschillen
In de bouw is het gebruikelijk om geschillen niet aan de gewone rechter voor te leggen, maar aan de Raad van Arbitrage van de Bouw. Wilt u dat een geschil met uw consument nog steeds door middel van arbitrage kan worden opgelost, dan is het van groot belang de afspraak hierover met de consument goed vast te leggen. Hiervoor gelden sinds 1 januari 2015 een aantal strikte voorwaarden.

Lees meer

Vereniging van Eigenaren aansprakelijk voor herstelkosten?

ingrid_janssen_01Inleiding
Leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) dragen samen de kosten van het onderhoud en herstel van gemeenschappelijke delen. Hierbij valt te denken aan kosten van herstel van de fundering, het dak of dragende vloerbalken. Maar wie is er aansprakelijk voor verzakkingen als gevolg van een verbouwing door een voormalige eigenaar? In een interessante casus bij de rechtbank in Amsterdam kwam dit aan de orde.

Lees meer

Verhuiskostenvergoeding huurwoningen

ingrid_janssen_01Verhuiskostenvergoeding huurwoningen per 1 maart 2015 aangepast
Wanneer een verhuurder huurwoningen gaat slopen of renoveren, moet hij zijn huurders een verhuiskostenvergoeding betalen. Ook wanneer de verhuurder de huur beëindigt omdat hij een bestemmingsplan wil verwezenlijken, moet hij deze vergoeding betalen. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor de huurder in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Lees meer

Vergunningvrij bouwen III – Uitbreiding van de mogelijkheden? Dat is nog maar de vraag.

ingrid_janssen_01Over de aanstaande wijziging van het vergunningvrij bouwen schreef ik al eerder twee blogs. Naar verwachting zullen de wijzigingen op 1 november 2014 in werking treden. Sinds 19 augustus 2014 is de concepttekst van de nieuwe regels beschikbaar op de oefenomgeving van het Omgevingsloket online. Een link naar de regels vindt u hier: https://inr.omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/home?init=true

Lees meer

Liever arbitrage dan de gewone rechter of juist andersom?

In veel bouwcontracten en daarbij behorende voorwaarden, zie bijvoorbeeld de AVA 2013 en UAV 2012, is standaard een zogenoemd arbitragebeding opgenomen. Het arbitragebeding bepaalt dat een geschil tussen partijen moet worden voorgelegd aan een arbitrage instituut, bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Indien zich alsdan een geschil voordoet, moeten de betrokken partijen zich tot het arbitrage instituut wenden. Leggen zij de zaak toch voor aan de gewone rechter, dan zal deze zich onbevoegd moeten verklaren.

Lees meer

AVA 2013

De Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf (AVA) dateerden uit 1992. In maart van dit jaar zijn de voorwaarden eindelijk geactualiseerd en kan voortaan verwezen worden naar bedragen die in euro’s staan vermeld. Toch zien wij in de praktijk bij actuele contracten nog regelmatig toepassing van de AVA 1992.

Lees meer

Het retentierecht en de vereiste feitelijke macht

Het retentierecht is in deze economisch zware tijden in de bouw een veel gebruikt middel om betaling te krijgen. Het retentierecht geeft de aannemer namelijk de mogelijkheid om het bouwproject waaraan hij werkt onder zich te houden totdat betaling van zijn facturen plaatsvindt. Doordat de eigenaar daardoor de macht over zijn bouwproject verliest, heeft de aannemer een groot drukmiddel in handen.

Lees meer

Werkgevers, let op bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst!

Door: mr. Evelien de Haas

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat bedrijven onverhoopt afscheid moeten nemen van werknemers. Veelal is de oorzaak gelegen in de economische crisis, waardoor bedrijven worden geconfronteerd met dalende omzetten, teruglopende zaken en terugtrekkende investeerders. Wanneer afscheid nemen onvermijdelijk wordt, is het voor zowel werkgever als werknemer van groot belang dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst goed geregeld wordt.

Lees meer

Wijziging Algemene wet bestuursrecht

Door: mr. Ingrid Janssen

Op 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de invoering van het zogenaamde ‘relativiteitsvereiste’. Dit vereiste houdt kort gezegd in dat een besluit van een bestuursorgaan uitsluitend nog wordt vernietigd als een rechtsregel is geschonden en degene die bezwaar maakt belang heeft bij die rechtsregel.

Lees meer

Aanbesteden en proportionaliteitbeginsel

Door: mr. Ingrid Janssen

In geval van een aanbesteding moet de aanbesteder de door hem gestelde eisen aan de inschrijving afstemmen op de opdracht. Hierbij mag geen sprake zijn van een onredelijke verhouding. Dit principe vloeit voort uit het proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel krijgt een belangrijke plaats in de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april as. in werking treedt. De rechtbank Rotterdam loopt met onderstaande uitspraak reeds daarop vooruit.

Lees meer

Waarschuwen voor het overschrijden van een richtprijs

Door: mr. Ingrid Janssen

In geval van aanneming van werk wordt veelal een vaste aanneemsom overeengekomen. Het komt echter ook wel voor dat partijen een richtprijs overeenkomen. Recent heeft het Gerechtshof te Arnhem zich uitgesproken over de vraag of en wanneer aanspraak kan worden gemaakt op bijbetaling bij overschrijding van de richtprijs. De casus is als volgt.

Lees meer

Wijziging van het Bouwbesluit 2012

Door: mr. Ingrid Janssen

Belangrijke punten waarop het Bouwbesluit 2012 met ingang van 1 maart 2013 is gewijzigd, zijn:
– de minimale isolatiewaarde voor ramen, deuren en kozijnen voor nieuwbouw is aangescherpt;
– Bij nieuwe dakkapellen en aan- en uitbouwen bij bestaande woningen gelden voor isolatie de nieuwbouwvoorschriften.

Uw werknemer bijna met pensioen? Opgelet!

Door: mr. K. Durlik

In mijn praktijk merk ik dat niet bij alle werkgevers duidelijk is, dat de arbeidsovereenkomst niet automatisch eindigt wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze onduidelijkheid neemt nog eens toe doordat die AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs wordt opgetrokken van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Ik spreek in dit artikel van AOW-gerechtigde leeftijd, omdat dit begrip wordt gehanteerd in de nieuwe wet. Daarnaast wordt in de wet gesproken van de “pensioenrichtleeftijd”. Deze leeftijd wordt ook opgetrokken en het wordt fiscaal zeer onaantrekkelijk gemaakt om vóór het bereiken van deze leeftijd een opgebouwd pensioen tot uitkering te laten komen.

Lees meer

Versoepeling ontslagrecht

Door: mr. K. Durlik

Geen lange kostbare procedure, maar een werknemer eenvoudig ontslaan? Versoepeling van het ontslagrecht is één van de actiepunten van de VVD en de PvdA in het regeerakkoord. In vergelijking met andere landen in Europa geldt in Nederland voor de werknemer een vergaande ontslagbescherming. Al enkele jaren staat versoepeling van het ontslagrecht op de agenda, maar daadwerkelijke aanpassing is tot op heden steeds uitgesteld. Redenen om het ontslagrecht te versoepelen zijn er volop: een flexibele arbeidsmarkt, beter anticiperen op pieken en dalen op de markt, een sterkere concurrentiepositie en verlaging van de drempel om personeel aan te nemen. Wat willen de VVD en PvdA zoal wijzigen?

Lees meer

Bouwvergunningen op de plank

Door: mr. Suzanne van Loon

Door de slepende crisis wachten veel bouwvergunningen bij gemeenten, grondeigenaren en/of ontwikkelaars op een startschot voor het begin van de werkzaamheden. Zonder financiering of vereiste verkooppercentages wordt er echter helemaal niet gebouwd. Is het rechtvaardig dat gemeenten in deze situatie wel gebruik maken van hun bevoegdheid om de afgegeven vergunningen in te trekken?

Lees meer

Vereenvoudiging tijdelijke verhuur in aantocht

Door: mr. Suzanne van Loon

De woningmarkt zit al even in een diep dal. Onlangs kwamen nieuwe kwartaalcijfers naar buiten, waaruit bleek dat ook het derde kwartaal van 2012 niet rooskleurig was. De cijfers lieten een daling van de verkochte woningen van ongeveer 17% zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Lees meer

Extreem veel faillissementen in de bouwbranche

Door: mr. Suzanne van Loon

Het aantal faillissementen in de bouwbranche stijgt in 2012 schrikbarend. Niet alleen de aannemers, maar ook de afbouwbranche en groothandels in bouwmaterialen verkeren in zwaar weer. Cijfers van het aantal faillissementen voor de gehele bouwsector laten over de eerste 8 maanden van 2012 een stijging van 45% zien ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer

Het Lente-akkoord en de bouw

Door: mr. Ingrid Janssen

Politiek Den Haag heeft de afgelopen periode een roerige tijd achter de rug. In mei is het zogenaamde Lente-akkoord, ofwel het begrotingsakkoord voor 2013, tot stand gekomen. In dit Lente-akkoord zijn diverse maatregelen opgenomen die de bouw raken. Hieronder treft u een overzicht aan.

Lees meer

Verkoop huizen zakt naar nieuw dieptepunt, terwijl markt voor verhuur floreert

Door: mr. Suzanne van Loon

Op 12 april 2012 heeft de makelaarsorganisatie NVM de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal gepubliceerd (bron: www.nvm.nl). De afgelopen 3 maanden verkochten NVM-makelaars, die samen ongeveer 70 procent van de markt bedienen, 15 procent minder huizen dan een jaar geleden. De gemiddelde huizenprijs daalde met nog eens 2,8 procent. In 2012 zullen de huizenprijzen volgens het scenario van de NVM met zo’n 5 procent verder dalen.

Lees meer

Is voor een raamwerk met spandoek op een gevel een omgevingsvergunning nodig?

Door: mr. Ingrid Janssen

De rechter spreekt zich met regelmaat uit over de vraag of er sprake is van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is. Omdat in de Wabo (maar ook voorheen in de Woningwet) geen definitie is opgenomen van het begrip “bouwwerk”, is niet altijd duidelijk wanneer een vergunning vereist is. In de rechtspraak wordt steeds aangesloten bij de definitie van “bouwwerk” in de modelbouwverordening van de VNG. Deze luidt:

Lees meer

De eisen van goed en deugdelijk werk

Door: mr. Ingrid Janssen

Een aannemer moet bij het maken van een werk niet alleen zijn verplichtingen op grond van het bestek en daarin opgenomen NEN-normen, verwerkingsvoorschriften en werkwijzen nakomen, maar het werk moet ook altijd voldoen aan de norm  “goed en deugdelijk werk”. Deze norm geldt als een minimum (kwaliteits)norm, waaraan elke aannemer – groot of klein – moet voldoen. Een werk kan pas worden opgeleverd als het (ook) voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

Lees meer

Bestemmingsplan op aanvraag en termijnen

Door: mr. Suzanne van Loon

In de praktijk is het mogelijk om voor een door u gewenste bouwontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan aan te vragen. Is de gemeente bij zo’n herziening op aanvraag gehouden aan termijnen waarbinnen zij beslissingen moet nemen? Ja, zo blijkt uit vaste rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling).

Lees meer

Één omgevingswet

Door: mr. Suzanne van Loon

Het omgevingsrecht heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Op het gebied van ruimte, infrastructuur, wonen etc. zijn veel nieuwe wetten in werking getreden en heeft daarnaast doorlopend aanpassing van de bestaande wetgeving plaatsgevonden. De diverse wetten brengen verschillende procedures en uitgangspunten met zich mee. Overzichtelijker is het er daardoor niet op geworden.

Lees meer

De winter in aantocht

Door: mr. Suzanne van Loon

Krijgen we ook dit jaar weer volop vorst en sneeuw? De tijd zal het moeten leren. De winter is in ieder geval al wel voelbaar op komst. De auto moet ’s ochtends gekrabd worden en op de fiets zijn handschoenen niet overbodig. In bijna geen enkele andere sector zijn de winterse omstandigheden zo van invloed op de werkzaamheden als in de bouw. Bij winterweer kan het werk zelfs volledig stil komen te liggen.

Lees meer

Meer werk II

Door: mr. Ingrid Janssen

Aangezien het meer werk in de praktijk vaak onderwerp van discussie vormt, hebben wij in de vorige ARPA Bouwkennis het wettelijk kader van meer werk geschetst. Uit dat wettelijk kader volgt dat de aannemer de opdrachtgever er in beginsel altijd op moet wijzen dat het uitvoeren van de gewenste toevoegingen of veranderingen gepaard zal gaan met een verhoging van de prijs.

Lees meer

Aanbesteding: actie binnen 15 dagen

Door: mr. Suzanne van Loon

In het aanbestedingsrecht wordt een hoge mate van daadkrachtig handelen verwacht van een afgewezen inschrijver die wil opkomen tegen een voorgenomen gunning. De afgewezen inschrijver moet namelijk binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de brief met daarin de voorgenomen gunning aan een derde tegen deze voorgenomen gunning in beroep gaan bij de civiele rechter. Hierbij is bijstand door een advocaat wettelijk voorgeschreven.

Lees meer

Laag BTW-tarief verlengd

Door: mr. Ingrid Janssen

In de ARPA Bouwkennis van mei 2011 berichtten wij u dat het lage btw-tarief van 6,00 % voor het verbouwen of herstellen van woningen op 1 juli jl. zou eindigen. In de tussenliggende periode heeft het kabinet echter besloten deze tijdelijke maatregel ter stimulering van de bouw met 3 maanden te verlengen. Het lage BTW-tarief geldt derhalve tot 1 oktober 2011.

Lees meer

Meer werk

Door: mr. Ingrid Janssen

Een bouwproject loopt vaak anders dan vooraf werd gedacht of was voorzien. In afwijking van hetgeen partijen zijn overeengekomen moet er door de aannemer bijvoorbeeld meer werk worden verricht. Denk daarbij aan het metselen van een schoorsteen of het toepassen van andere materialen. Dit meer werk is in de praktijk nogal eens onderwerp van discussie. Reden waarom wij in deze ARPA Bouwkennis aandacht besteden aan het wettelijke kader omtrent meer werk.

Lees meer

Jurisprudentie vergunningvrij bouwen II – ‘Oorspronkelijk hoofdgebouw’

Door: mr. Ingrid Janssen

In de ARPA Bouwkennis van februari jl. berichtten wij u reeds over de eerste ontwikkelingen omtrent het vergunningvrij bouwen onder de Wabo. De on- en mogelijkheden van het vergunningvrij bouwen worden met name in de jurisprudentie uitgekristalliseerd. Reden waarom wij ook nu weer een uitspraak van de voorzieningenrechter te ‘s-Hertogenbosch onder uw aandacht brengen.

Lees meer

Klachtplicht koper bij onroerende zaken

Door: mr. Suzanne van Loon

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een koper van een onroerende zaak na de eigendomsoverdracht een gebrek aan de geleverde zaak ontdekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verzakking van de fundering, schimmelvorming in de muur en verontreiniging in de grond.

Lees meer

Uitleg van artikel 6:13 van de Awb onder de Wabo

Door: mr. Ingrid Janssen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 maart jl. een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de ‘beroepsgroep’. In de uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de verschillende toestemmingen binnen een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden opgevat als besluitonderdelen in de zin van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Lees meer

Tijdwinst in het bestuursrecht!?

Door: mr. Ingrid Janssen

Een procedure in het bestuursrecht kan de nodige tijd vergen. Om in bepaalde gevallen tijdwinst te boeken is circa één jaar geleden de Wet bestuurlijke lus geïntroduceerd. Bij toepassing van de bestuurlijke lus geeft een bestuursrechter het bestuursorgaan in een tussenuitspraak de mogelijkheid een gebrek in de besluitvorming te herstellen in plaats van het besluit direct te vernietigen.

Lees meer

Retentierecht als zekerheid bij wanbetaling

Door: mr. Ingrid Janssen

Stel: een aannemer heeft al zijn werkzaamheden uitgevoerd, het werk opgeleverd en dus aan al zijn verplichtingen voldaan. De opdrachtgever moet dan vaak zijn verplichting tot betaling nog nakomen. Er is voor de aannemer in zo’n geval een risico dat hij zijn rekeningen na de oplevering niet betaald krijgt, omdat de opdrachtgever niet wil of niet kan betalen. Het gebruik maken van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het retentierecht kan uitkomst bieden en geeft de aannemer bescherming.

Lees meer

Eerste uitspraak met toepassing relativiteitsvereiste uit de Crisis- en herstelwet

Door: mr. Ingrid Janssen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 januari 2011 uitspraak gedaan in een zaak waarin zij voor de eerste keer het zogenoemde relativiteitsvereiste uit de Crisis- en herstelwet heeft toegepast. In deze wet is bepaald dat de bestuursrechter een overheidsbesluit niet mag vernietigen vanwege strijd met een rechtsregel, als die rechtsregel ‘kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept’.

Lees meer

Arboregels voor werkgevers versoepeld

Door: mr. Suzanne van Loon

De Arbeidsomstandighedenwet is vereenvoudigd, waardoor de administratieve lasten en de kosten voor kleine werkgevers omlaag gaan.

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart.

Lees meer